Tunnekeskeinen pariterapia

Voimauttamossa pariterapian keskeinen viitekehys on tunnekeskeinen pariterapia (EFT, Emotionally Focused couple Therapy). EFT on kiintymyssuhdeteoriaan perustuva pariterapiamuoto. Kiintymyssuhdeteorian mukaan ihminen pyrkii elämänsä eri vaiheissa luomaan ja ylläpitämään yhteyttä läheisiin ihmisiin. Rakkaussuhteessa kumppanilta odotetaan erityisesti turvaa ja läheisyyttä. Kun nämä odotukset jäävät toteutumatta, puolisot reagoivat eri tunne- ja toimintatavoin. Reagointi saattaa olla ärtynyttä protestointia, lamaannusta, hätääntymistä, alakuloa tai eri tavoin vetäytymistä.

Puolisoiden reagoidessa edelleen toistensa reaktioihin muodostuu kielteisiä vuorovaikutuskehiä joihin puolisot juuttuvat, ja joista aiheutuu kärsimystä itselle ja toiselle. EFT:n näkökulmasta usein toistuvien, esimerkiksi kotitöihin, rahan käyttöön tai toisen menemisiin liittyvien riitojen ymmärretään liittyvän epävarmuuteen suhteen laadusta ja toisen tunteista. Erilaisten kuormittavien elämäntilanteiden tai kriisien vaiheissa puolisoa kohtaan koettu tarvitsevuus yleensä lisääntyy. Näissä tilanteissa pahan olon ja pettymysten kierre saattaa syventyä entisestään.

Tunnekeskeisessä pariterapiassa kielteistä vuorovaikutusta tutkitaan tarkemmin, ja tunnistetaan kehää ylläpitäviä tunteita ja toimintaa. Työskentelyn myötä on mahdollista löytää kadonneelta tuntunut yhteys uudelleen. Kun puolisoiden välille rakentuu luottamus yhteyden säilymisestä ja läheisyydestä, onnistuu erilaisten elämän eteen tuomien pulmien tai erimielisyyksien ratkominen rakentavasti yhdessä, ilman ahdistuksen ja erillisyyden tunteita.

Tunnekeskeinen pariterapiajakso vaihtelee pituudeltaan. Voimauttamossa sovitaan tavallisesti aluksi muutaman käynnin mittaisesta kartoitusjaksosta, jonka jälkeen tehdään yhteisesti päätös jatkosta.

Share